Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett - FELHÍVÁS | Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett - FELHÍVÁS

„Erős és élő közösségeink – egyáltalán a lehetőségek és feltételek – megteremtésében, a közösségek megtartásáért egyének, csoportok, társulások, intézmények vagy egész intézménnyel felérő személyek szolgálnak. Sokszor és legtöbbször erejükön felül, mérhetetlen alázattal, elhivatottsággal, mély és tántoríthatatlan hittel abban, hogy van még mindig keresni és kutatni való, s hogy a szülőföld marasztaló és egyben megtartó. Köz- és közösségi szolgálat ez, értékteremtés, csendes és dolgos munka, megszámlálhatatlan gondolatnak, a ragyogó álmok utáni vágynak, a hatni, az alkotni, a gyarapítani gondolatiságának, az effajta értékrendnek a tettre váltása. Élet- és értékszeretet, amelyben benne munkál az a remény is, hogy az mások számára is fontos.

A 101. év jegyében is mondhatjuk, mondanunk kell: mindez nincs a lélek és a gondviselés, de elhivatottság és tehetség nélkül sem. Nincs és nem is lehetne, lehetett volna, nem lehet azok nélkül, akiknek a hitelesség jelenti az alapot – pontosabban ez jelent mindent!

Mindent: a gyökereket nem megfeledő merészségnek hitét és hűségét, amelyből elköteleződés, küldetésvágy és -tudat táplálkozik, fakad. Az, hogy miként tudjuk birtokba venni a tájat, miként vállaljuk, hogy közösségünkért munkálkodunk, amely valamilyen egyszeri és apró csodaként – beleíródva közösségünk történetébe – példaadó szolgálatként is testesül!

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életműdíja, a Magyar Életfa díj, a példaértékű életpályák, pályaívek elismerésére alapított Plakett és a Kárpát-medence magyar közösségeiért vállalt és végzett hiteles őrző és teremtő munka elismeréséül létrehozott Aranyplakett arról a kötelességről és felelősségről beszél, hogy ezen életművek és életpályák mellett nem mehetünk el szótlanul. Mindez arról kell, hogy szóljon, hogy az évtizedek küzdelmeit, tanítói munkáját, alkotói, művészi pályáját, a mindennapi tenni akarást és annak hitét méltóképp köszönjük meg, az előtt méltóképp tudjunk elismeréssel adózni. Hisz mindennapi hitükkel, de közösségteremtő derűjükkel is különlegesen sokat adtak mindnyájunknak. Őnélkülük közösségünk, értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől – jövőképétől.”

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a fent leírtak alapján kéri Önt/Önöket, hogy segítsék az érdemes és kimagasló személyi, de az egyesületi, csoportban elért teljesítmények megbecsülését és méltó elismerését. Amennyiben közösségükben:

  • az anyanyelvápolás,
  • a népzene, a néptánc, a közművelődés, a népművelés, a néprajz,
  • a színházművészet, a versmondás, a bábművészet, az irodalom,
  • a hangszeres zeneművészet és kórusművészet,
  • a film- és fotóművészet, a mozgóképkultúra,
  • a képző- és iparművészet, a művészettörténet, a tárgyalkotó népművészet, az építőművészet,
  • a pedagógusi, a kutatói munka, a történészi kutatások,
  • a közösségi és kulturális emlékezet- és a helytörténet-kutatás terén,

közösségünk összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt méltónak találják valamely díjra, úgy tisztelettel kérjük Önt/Önöket, felterjesztéseiket juttassák el hozzánk.

Az írásos felterjesztéseket, amelynek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy vagy szervezet rövid pályarajzát, bemutatását, a javaslat indoklását, továbbá a felterjesztő és felterjesztett adatait (telefonszám, postai cím, villámpostacím), legkésőbb 2020. december 4-éig kérjük elküldeni Word-formátumban elektronikusan az office@vmmsz.org villámposta címre vagy postai úton a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség címére (24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.).

Felterjesztésüket, kérjük, legfeljebb kettő A4-es gépelt oldal terjedelemben tegyék meg. Kérjük, hogy a szöveg végén tüntessék fel mind a felterjesztő, mind pedig a felterjesztett telefonos és lehetőség szerint e-mailes elérhetőségét is.

A döntést a beérkezett felterjesztések alapján a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége 2020. december 18-áig hozza meg.

Az elismeréseket a Magyar Kultúra Napja 2021. évi délvidéki központi ünnepségének keretében nyújtják át a díjazottaknak.
 

~ Magyar Életfa díj ~

A díjjal – amelyet szervezetünk 2003. július 22-én alapított – minden évben legtöbb négy olyan személyt kívánunk kitüntetni, akiknek életműve – legalább negyvenéves tevékenysége – a délvidéki magyar kultúra, illetve közművelődés valamely ágához kapcsolódik, és ezen a területen maradandót alkottak. A díj Nemes Fekete Edit szabadkai keramikusművész Életfa című kerámia faliképéből és egy vajdasági magyar képzőművész által készített egyedi oklevélből áll.

~ Aranyplakett ~

Aranyplakett kitüntetésben olyan személyek/közösségek részesülhetnek, akik áldozatkész tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki és az egyetemes magyar kultúra, művészet, közművelődés gazdagításához, eddigi életpályájukkal a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság megmaradását, nemzeti közösségünk fejlődését, értékeink gyarapodását szolgálták. A díjat – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és egy vajdasági magyar képzőművész által készített egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente egy személynek és/vagy közösségnek ítélik oda.

~ Plakett ~

A Plakett díjjal a legalább tizenöt éves tevékenységet kívánják elismerni, s olyan a Vajdaságban élő személyek, valamint a Vajdaság területén működő kulturális, közművelődési és civil szervezetek, szakosztályok részesülhetnek benne, akik tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki magyar nemzeti közösség kultúrájának, művészetének, közművelődésének gazdagításához. Az e díjjal elismert eddigi életpályák – főként a felnövekvő generációk számára – olyan példákként is szolgálhatnak, amelyek megmutatják, hogy akár egyvalaki szülőföldjén, szakmai tudása legjavát adva miként és milyen fokon, mértékben tehet, tesz saját nemzeti közösségéért. Az elismerést – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és a díj odaítélését tartalmazó egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente legfeljebb öt személynek, szervezetnek ítélik oda.

Magyar Életfa díjban eddig a következő személyek részesültek:

2004: Faragó Árpád színművész, tanár · Szabó Péter temerini amatőr-színházi rendező · Varga Péter zenetanár, a Durindó és Gyöngyösbokréta mozgalom sokéves vezetője · Vitkayné Kovács Vera operaénekes.

2005: Fejes György színművész · Király Ernő népzenekutató, zeneszerző · Kódé Károly péterrévei művelődés- és közösségszervező · Dr. Szeli István akadémikus, irodalomtörténész.

2006: Ferenczi Jenő színművész · Győrfi Sándor műkedvelő színész, rendező, művelődésszervező, a Berta Ferenc Zsebszínház alapítója · Nagy Sívó Zoltán padéi születésű pedagógus, helytörténész · Németh István prózaíró, publicista.

2007: Ádor Pál, a Topolyai Művésztelep vezetője · Andruskó Károly zentai képzőművész · Megyeri Lajos zeneszerző, zenepedagógus.

2008: Koncz István magyarkanizsai rendező, színész · Ormay Mária nagybecskereki bábművész, amatőr színész · Petz-Galler Marika belgrádi operaénekes · Szöllősy Vágó Veronika könyvtáros, népdalkörvezető.

2009: Barta Júlia bácsfeketehegyi nyugalmazott óvónő, a vajdasági versmondómozgalom lelkes szervezője · Dévavári Beszédes Valéria néprajzkutató, könyvszerkesztő · Gyurcsics Erzsébet zombori nyugalmazott színművész · Horváth Emma, nyugalmazott középiskolai tanár, előadóművész, rendező, a szabadkai Csáth Géza Művészetbarát Kör vezetője.

2010: Deák Ferenc magyarittabéi születésű író, dramaturg, rendező · Konrád Emma zenetanár, a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus volt karnagya · Lele József muzslyai népművész, citerás, a Népművészet Mestere · Sípos Tibor óbecsei festőművész.

2011: Gracza Antal bácskossuthfalvi nyugalmazott zenetanár, kórus- és fúvószenekar-vezető · Karna Margit színművész · mgr. Égető Gabriella nyugalmazott zenetanár, karnagy · Török István palicsi festőművész, művésztelep-vezető.

2012: Lepár Ferenc nagykikindai amatőr színjátszó és rendező · Nemes Fekete Edit keramikusművész · Pekár Tibor szabadkai nyugalmazott hegedűművész-tanár, helytörténész · Vicsek Károly filmrendező.

2013: Erdei Ernő pancsovai költő, pedagógus, közösség- és művelődésszervező · dr. Hódi Sándor pszichológus, társadalomkutató, közíró · Tóth Rozália csókai népdalkörvezető, népdalénekes · Vass Borsodi Borbála topolyai nyugalmazott irodalomtanár, versfelkészítő.

2014: Boros György szabadkai nyugalmazott képzőművészeti tanár és grafikusművész · Káich Katalin művelődéstörténész, professzor emerita · Molnár József kupuszinai műkedvelő színművész, rendező · Ricz Péter szabadkai nyugalmazott főmuzeológus, régész.

2015: Balassa Julianna nyugalmazott pancsovai általános iskolai tanár, közösségszervező · Fehér Kálmán költő, író, műfordító · Skrabány Viktor óbecsei festőművész, nyugalmazott képzőművészet szakos tanár.

2016: Albert János nyugalmazott színművész · Balogh Pál kupuszinai művelődésszervező · Krizbai Hajnalka nyugalmazott verseci pedagógus, anyanyelvápoló, közösségszervező · dr. Szőke Anna nyugalmazott óvodapedagógus, népművelő, néprajzkutató.

2017: Dormán László fotóriporter, újságíró, szerkesztő · Faggyas József, a topolyai Csörgő citerazenekar alapítója, citerás · dr. Hódi Éva nyugalmazott magyartanár és könyvtárvezető, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke · dr. Silling István kupuszinai néprajz- és nyelvjáráskutató, nyelvész, művelődéstörténész

2018: Diósi János doroszlói művelődésszervező · Kalapis Sztoján atya, a Vajdasági Magyar Cserkésszövetség elnöke több mandátumban, az Emmausz Kollégium alapítója, igazgatója · Mezei Erzsébet képzőművész, művésztelepvezető, pedagógus · dr. Pénovátz Antal pacséri nyugalmazott tanár, nyelvjárás- és néprajzkutató.

2019: Beszédes Margit, az újvidéki Kapisztrán Ifjúsági kórus karnagya · Kónya Sándor csókai verséneklő, énekmondó, zeneszerző, népzenei gyűjtő · Német Mátyás temerini fényképész, a Magyar Szó nyugalmazott fotóriportere · Vendel Gyöngyi a kúlai magyar kórusok karnagya.

2020: Csorba Béla temerini néprajzkutató tanár, helytörténész, költő, publicista · Milánovits Tibor és Karolina tiszakálmánfalvi pedagógusházaspár, közösségszervezők · Molnár Krekity Olga többszörösen díjazott versmondó, versfelkészítő, nyugalmazott újságíró, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének alapítója és tiszteletbeli elnöke · Süveges Eta nyugalmazott színművész, aki odaadó játékával közel 40 évig szolgálta a színházszerető közönséget.

Aranyplakett elismerésben eddig a következő személyek és szervezetek részesültek:

2005: Pomogáts Béla kritikus, irodalomtörténész · dr. Uzon Miklós nyugalmazott ügyvéd, a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség alapító vezetőségi tagja; 2006: Goldschmied József a budapesti Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesület programigazgatója; 2007: Csoóri Sándor József Attila-, Déry Tibor-, Kossuth-díjas költő; 2008: Budai Ilona zenepedagógus, népdalénekes; 2009: Kálóczy Katalin budapesti népművelő, a volt Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető főtanácsosa; 2010: Kányádi Sándor Déry Tibor-, Kossuth- és Magyar Örökség díjas költő; 2011: Olsvai Imre népzenekutató, zenetudós; 2012: msgr. Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspök; 2013: Kaláka együttes; 2014: Lajkó Félix palicsi hegedű- és citeraművész; 2015: Lezsák Sándor költő, tanár, politikus; 2016: Petőfi Magyar Művelődési Egyesület, Nagybecskerek – alapításának 70. évfordulója jegyében; 2017: Pirityiné Szabó Judit történész, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője; 2018: dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke; 2019: Németh István népzenekutató és -gyűjtő, a Zenetudományi Intézet nyugalmazott munkatársa; 2020: Pataki András soproni rendező, közösségszervező.

A több mint századik éve tartó, folyamatos működésük elismeréséül a szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület, a kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ, a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ, valamint a délvidéki magyar kultúra megőrzéséért és továbbadásáért a 25 éves Dél-bánsági szemle vehette át még e rangos kitüntetést.

Plakett elismerést eddig a következő személyeknek és szervezeteknek ítéltek oda:

2005: Borsós Tamás, Kovács József és Szabó Lajos, a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség alapító tagjai · Szilaveczky Csilla, a budapesti Magyar Kultúra Alapítvány titkára · Egység Művelődési Egyesület, Nagykikinda – alapítása 60. évfordulója ünnepének jegyében · Testvériség–egység Művelődési Egyesület, Kisorosz – alapítása 60. évfordulója ünnepének jegyében · Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Kupuszina.

2007: Brezovszki Eszter palicsi népdalkörvezető · Mérges Sándor torontálvásárhelyi művelődésiház-vezető · Mojzes Antal bajmoki helytörténész.

2008: Életjel Irodalmi Élőújság Csáth Géza Művészetbaráti Köre, Szabadka · Horváth László, a Durindó szellemi atyja · József Attila Művelődési Egyesület, Szilágyi – alapítása 60. évfordulója ünnepének jegyében · Molnár József nótaénekes; Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, Doroszló – alapítása 70. évfordulója ünnepének jegyében.

2009: Bada István és Bada Johanna olvasás-népszerűsítők, a MIRK főszervezői · Pipacs Nőegylet, Torontálvásárhely · Vrábel János nyugalmazott rajztanár, hangszerkészítő, a Népművészet Mestere.

2010: Csernicsek József doroszlói muzsikus · Pécsi Elizabetta közgazdász, a Horizont – Dél-Bácskai és Szerémségi Magyar Civil Szervezetek Szövetségének alelnöke · Soós Mária és János népművészházaspár.

2011: Andriga Sándor palánkai művelődésszervező · Fehér Emanuella szenttamási népzeneoktató · Gellér Veronika és Zoltán doroszlói nyugalmazott tanító-házaspár, népművelők · Tóthné dr. Glemba Klára nagybecskereki művelődésszervező.

2012: Hegedűs János nyékincai közösség- és művelődésszervező · Kisimre Szerda Anna topolyai népzeneoktató, népdalkörvezető · Koncz Lázár oromhegyesi népzeneoktató, közösség- és művelődésszervező · Kovács Magdaléna törökkanizsai közösség- és művelődésszervező · Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ, Újvidék – a Darányi-telepi magyar közösségi élet 1931-es megszerveződése 80. évének jegyében · Rontó Márta muzslyai népzeneoktató.

2013: Csalóka zenekar, Topolya · Fodor István nyugalmazott zentai levéltár-igazgató · Juhász Irén oromhegyesi nyugalmazott tanító, művelődés- és közösségszervező · Kisimre Árpád topolyai néptáncpedagógus, koreográfus · Pál Károly bácsfeketehegyi művelődés- és közösségszervező.

2014: Ady Endre Művelődési Egyesület, Őrszállás – alapítása 60. évfordulója ünnepének jegyében · Q Képzőművészeti Csoport, Palics · Raj Rozália és Nagy István szabadkai viseletkutatók és népművelők · Savelin Zellei Zsuzsanna és Savelin László topolyai néptáncoktatók, művészeti vezetők · Vas Brezovszki Tímea és Vas Endre néptánc- és népzeneoktatók.

2015: ABC&T képzőművészeti csoport, Szabadka · Égető Éva bácsgyulafalvi művelődésszervező · Fenyvesi Margit szabadkai népihímzőszakkör-vezető · Kiss László nagykikindai művelődésszervező.

2016: Cirkalom táncegyüttes, Topolya · Juhász zenekar, Szabadka · Szabó Magda tornyosi óvónő, kézműves, gyűjtő · Széchenyi Jolán torontálvásárhelyi tanárnő · Takács József horgosi művelődésszervező.

2017: Lőcsei Ilona pancsovai művelődésszervező, újságíró, szerkesztő · Regécz László kúlai művelődésszervező · Tóth Ágnes magyarkanizsai művelődés- és közösségszervező · Rákóczi férfikórus, Csóka · Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, Pancsova – alapítása 70. évfordulója ünnepének jegyében.

2018: Délibáb Magyar Művelődési Egyesület, Zenta · Monográfia Helytörténeti Egyesület, Bácskossuthfalva · Testvériség Művelődési Társulat, Martonos · Nagy Abonyi Ágnes zentai néprajzkutató, muzeológus · Vörös Róbert csantavéri tamburás, tamburazenekar-vezető, művelődésszervező.

2019: N. Czirok Ferenc költő, szerkesztő, művelődésszervező, a muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad alapítója · Pásztor József kúlai gyermekszínjátszó-csoportvezető, amatőr színjátszó · Szabó József törökkanizsai helytörténet-kutató · Tóth Ugyonka Frigyes tamburás, tornyosi művelődés- és közösségszervező · Varga Ernő pancsovai közösségszervező, öntevékeny színjátszó.

2020: Csonti István csókai helytörténet-kutató · Kónya-Kovács Otília muzslyai újságíró, többszörösen díjazott mesemondó, népmeseműhely-vezető · Nagy Rózsa törökfalui közösség- és művelődésszervező · Klenanc József gombosi közösség- és művelődésszervező · Sebők Valéria szabadkai népi iparművész, hímző, a fonott csipke újbóli meghonosítója tájunkon.